Үйлчилгээний нөхцөл

travelhubmongolia.com нь танд дараах нөхцөлийн дагуу үйлчлэх бөгөөд тус байгууллагын үйлчлүүлэгчид энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг баримтална.

Бүртгэлийн зарчим

Тус байгууллагын мэдээллийн санд аяллын үйлчилгээний ажилтнаар бүртгүүлэхдээ travelhubmongolia.com -н Бүртгэлийн хуудасны Мэргэжлийн Профайл хэсэгт өөрийн тухай үнэн зөв мэдээллийг оруулж өгч,өөрчлөлтийг цаг тухай бүрт нь хийж байх үүрэгтэй. Таны оруулсан мэдээлэл ямар нэгэн байдлаар худлаа байх эсвэл бид таны мэдээллийг худлаа гэдгийг шалтгаантайгаар сэжиглэвэл travelhubmongolia.com нь тухайн хэрэглэгчийн бүртгэлийг хасах түүнд цаашид үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй.

Хэрэглэгчийн бүртгэл түүний аюулгүй байдал

Та travelhubmongolia.com -д бүртгүүлснээр өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг үүсгэнэ. Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг бүрэн хариуцах бөгөөд таны бүртгэлээс хийгдсэн бүхий л үйлдэлд та эзэн болох болно. Та travelhubmongolia.com-оор үйлчлүүлж байх явцад SSL буюу өндөр нууцлалтайгаар мэдээлэл дамжуулах технологийг ашиглах боломжтой тул сүлжээгээр таны мэдээлэл аюулгүй дамжуулагдан мэдээллийн баазад хадгалагдах болно. Иймээс аль болох хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ дамжуулахгүй байж хэрэглэснийхээ дараа бүртгэлээ хааж байна уу! Хэн нэгэн танд мэдэгдэлгүйгээр таны бүртгэлийг хэрэглэсэн байж болох сэжиг илэрвэл бидэнд яаралтай мэдэгдэнэ үү!

Хэрэглэгчийн хариуцлага

Хэрэглэгчийн өөрийн бичсэн бичлэг, зурвас, танилцуулга, үйлчилгээ ажлын байр зэрэг бүхий л хувийн болон олон нийтэд зориулсан мэдээ, текст, зураг, видео болон бусад зүйлс нь дан ганц тухайн хэрэглэгчийн хариуцлага юм. travelhubmongolia.com нь хэрэглэгчийн үйлдэлд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд тухайн хэрэглэгч гуравдагч этгээдэд болон travelhubmongolia.com сүлжээнд учруулсан ямар нэгэн хохирлыг зохих хууль дүрмийн дагуу барагдуулах үүрэгтэй. travelhubmongolia.com -ийн хэрэглэгч нь гуравдагч этгээдийн эрх ашгийг зөрчсөн үйлдэл гаргасан тохиолдолд travelhubmongolia.com нь тухайн үйлдлийг таслан зогсоох эрхтэй болно.

Travelhubmongolia.com мэдээллийн сангийн хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд дараах зүйлсийг хориглоно.
 • Хувийн болон байгууллагын нууцад хамаарах мэдээллийг нийтэд дэлгэх
 • Зохиогчийн эрх зөрчих
 • Бусдын нэр хүндэд үндэслэлгүй халдах
 • Ажил байгууллагуудын шугамаар олж авсан харилцаа холбоог ашиглан өрсөлдөх
 • Улс төрийн сурталчилгаа хийх
 • Бусдыг айлган сүрдүүлэх
 • Аллага хүчирхийллийг дэмжих
 • Ялгаварлан гадуурхах
 • Дайрч доромжлох
 • Зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор бөөн Спам илгээх
 • Бусдад хохирол үзүүлэх зорилгоор вирус болон бусад кодыг илгээх
 • Санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л төрлийн хууль дүрмийг зөрчих зэрэгт ашиглах хориотой!

Эдгээр болон хуульд харшлах бусад нөхцөлд travelhubmongolia.com нь тухайн гишүүний эрхийг хасах үйлчилгээ үзүүлэхээ зогсоох эрхтэй бөгөөд тухайн хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг хуулийн байгууллагын зүгээс шаардсан тохиолдолд холбогдох байгууллагад шилжүүлэх эрхтэй.

Үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах

travelhubmongolia.com нь үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ бүхлээр буюу хэсэгчлэн ямаг нэг анхааруулгатай болон анхааруулгагүйгээр өөрчлөх эрхтэй!

Холбоос болон сурталчилгаа

travelhubmongolia.com үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх явцад танд тохиолдож болох тус байгууллагын түншүүдийн төлбөрт сурталчилгаанд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл хамаарахгүй бөгөөд тухайн сурталчлагч болон хэрэглэгч таны хоорондох харилцаанд travelhubmongolia.com хариуцлага хүлээхгүй.